Sản xuất dãi phân cách, Hàng rào chắn, các loại trụ báo hiệu Giao Thông